Privaatsuspoliitika (Callefiks OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted)

 

CALLEFIKS OÜ ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

 

Tingimused kehtivad alates 1.01.2020.a.

Callefiks OÜ (edaspidi Callefiks) on juriidiline isik registrikoodiga 10708912  ja aadressiga Artelli 19, 10621 Tallinn.

Käesolevad üldpõhimõtted käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist Callefiks poolsete teenuste pakkumisel ja osutamisel.

Käesolevad üldpõhimõtted on üldine teave selle kohta, milliseid andmeid Callefiks kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks kogub ja töötleb.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mis on isikute poolt antud vabatahtlikult ning mida Callefiks kogub teenuste pakkumisel ja osutamisel, sh tehingute ja päringute tegemine kliendiga ning kaupade tarne. Isikuandmeid võidakse kasutada ka otseturunduslikel eesmärkidel, kui klient on selleks nõusoleku andnud.

Vastavateks andmeteks võivad olla isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ning e-posti aadress, vajadusel ka aadress ja telefon. Pangamaksete korral kliendi arvelduskonto number, panga nimi.

Callefiks ei kasuta ega avalda kliendi isikuandmeid ilma kliendi nõusolekuta.

Isikuandmete kogumine võib toimuda vaid kliendi nõusolekul ja järgnevatel viisidel:

ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on klient kohustatud järgima vastavate arendajate poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel http://mobiil.id.ee ja http://www.id.ee.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga (vanus, sugu, elukoht). Callefiks kasutab oma veebilehel küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine veebilehe liikluse kohta. Callefiks ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist veebilehel.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui klient on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on leitav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised

Veebilehe kasutajal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Kliendisuhe tekib veebipoes e-poes ostu ja teenuse tellimuse registreerimisel.

Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad kliendi andmed (ees- ja perekonnanimi, linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, tellimuse tarnimise viis, kasutatud makseviis). Lisaks kliendi nõustumine e-poe kasutuslepinguga ja tellimistingimustega.

Isikuandmeid töötleb veebipoes OÜCallefiks.

Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks kliendile, edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile.

Callefiks kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

Callefiks jätab endale õiguse edastada klienti puudutavaid andmeid juhul, kui andmeid töötleb seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isik, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub kliendi isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada registrist.

Klient annab Callefiksle nõusoleku saata tellimuse ja päringu esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

Klient annab Callefiks nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

Veebipoe andmete turvalisus

Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Callefiksile enda isikuandmete töötlemiseks.

Tellimuse esitamisel kliendi poolt sisestatud ja teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumisekskliendile.

Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

Callefiks sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk

Kogutud isikuandmete abil teavitatakse kliente Callefiks uudistest, kampaaniatest, pakkumistest ja erinevatest sündmustest ning neid kasutatakse pooltevahelise tehingu teostamisel, sh kaupade tarne.

Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

Callefiks sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.

Callefiks kogub, koondab ja analüüsib andmeid saamaks teavet ka järgneva kohta:

  • saadetud uudiskirjade avamise statistika,
  • uudiskirjas olevate linkide avamise statistika.

Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks kliendile, edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile.

Callefiks ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil talle usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Kliendi õigused

Kliendil on igal ajal õigus küsida koopiat andmetest, mida Callefiks tema kohta on kogunud, samuti nõuda oma isikuandmete muutmist või kustutamist.

Klient, kes ei soovi olla Callefiks uudiskirja/uudiste listis või soovib enda andmete kustutamist, saab seda igal ajal taotleda, kirjutades aadressil info@callefiks.ee

Kliendil on õigus  oma isikuandmed üle kanda teisele vastutavale töötlejale. Antud sooviavaldused palume saata Callefiks aadressil info@callefiks.ee kirjalikus vormis ja kliendi poolt allkirjastatult.

Kliendil on õigus esitada Callefiks andmetöötluse kohta kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Kõiki Callefiks uudiskirja/uudiste tellimisel ning kliendiga tehingute tegemisel Callefiksile teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Ligipääs kliendi isikuandmetele on ainult selleks volitatud osapooltel, kes osutavad Callefiksile teenuseid (Nt serveri- ja pilveteenuse pakkujad; posti- ja transpordiettevõtted) ja kes on kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Isikuandmete säilitamine

Callefiks säilitab kliendi isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Callefiks õiguste kaitsmiseks ning kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud, sealhulgas:

  • kõiki lepingulisi andmeid säilitatakse tavaliselt kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist;
  • kõiki finantsandmeid säilitatakse tavaliselt 7 aastat pärast vastava finantskande tegemist meie raamatupidamissüsteemi;
  • kõiki suhtlusandmeid säilitatakse tavaliselt 3 aastat pärast konkreetse suhtluse lõppemist;
  • nõusolekut puudutavaid andmeid säilitatakse nõusoleku kehtivusaja jooksul, võttes arvesse vajadust teavet uuendada ning kustutada vananenud andmed (näiteks andmed, mis on saadud läbi profileerimise);
  • andmeid, mis võivad anda aluse lepinguväliste nõuete esitamiseks, võidakse säilitada maksimaalselt kuni 10 aastat, võttes arvesse võimalikult väheste andmete kogumise nõuet;

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete muutmine

Callefiks oma andmeid edastades ja Callefiks veebilehte, veebipoodi kasutama asudes on klient tutvunud Callefiks isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega ja nendega nõustunud. Callefiks jätab endale õiguse käesolevaid üldpõhimõtteid muuta. Vastav teade postitatakse Callefiks kodulehele ja kehtivad isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted on alati kättesaadavad Callefiks veebilehel http://www.callefiks.ee

Kõikide isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume pöörduda OÜ Callefiks poole e-posti aadressil info@callefiks.ee või aadressil Artelli 19 Tallinn, 10621.